VERKSAMHETSIDÉ

Det treåriga Floora pilotprojektet som förverkligar och utvecklar Floora-modellen ordnar och erbjuder långsiktig musikundervisning som utförs av yrkespedagoger vid musikinstitut, för barn och ungdomar, vilka av ekonomiska eller kulturella orsaker skulle bli utan möjligheter att komma i åtnjutande av musikundervisning. För att kunna öva, får de till sitt förfogande ett instrument. Inom projektet görs professionellt samarbete mellan musikinstituten, socialfunktionen, sociala organisationer och skolornas elevvård. För valet av eleverna i Floora-undervisningen ansvarar professionella socialarbetare och skolkuratorer. De utgår vid valet från barnens och de ungas iver och motivation.

Floora-modellen utvecklar nya samarbetsformer mellan kultursektorn och socialsektorn, och strävar efter att öppna bestående och berikande samarbetsformer mellan aktörerna.